Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট-2015-16

BDwbqb cwil‡`i evwl©Kev‡RU

BDwbqb t 02 bs †mvvbivq               Dc‡R

BDwbqb cwil‡`i evwl©Kev‡RU

BDwbqb t 02 bs †mvvbivq               Dc‡Rjvt my›`iMÄ      ,‡Rjv t MvBevÜv  A_© eQi -2013-2014

 

Av‡qi weeiY

ciewZ© A_©eQ‡ii ev‡RU UvKv 2013-2014

PjwZ eQ‡ii ev‡RU 2012-2013

cye©eZx eQ‡ii cªK…Z Avq

wbR¯^ Znwej

Ab¨vb¨ Znwej

‡gvU

cÖvw¤¢K †Ri

       nv‡Z bM`-

       e¨vs‡K Rgv-

 

200/-

 

 

 

3000/-

 

 

 

 

 

64/-

568/98

‡gvU cÖvw¤¢K †Ri

    -

   -

3200/-

 

632/98

cÖvwß

 

 

 

 

 

1/ emZ evoxi Dci Ki

                        e‡Kqv-

2/ e¨emv †ckv I RxweKvi Dci Ki-

3/ BDwci Bmy¨K„Z jvB‡mÝ I cviwgU eve` wdm

4/ BRviv eve` cÖvwß-

                  nvUevRvi-

                  †Lvqvo-

5/ gUihvb e¨ZxZ Ab¨vb¨ hvbevn‡bi Dci wd-

6/  Rb¥ I g„Z wbeÜb

7/ Ab¨vb¨

miKvix Aby`vb

1/ BDwc †Pt m`m¨ m`m¨v mb¥vbx fvZv

2/ †m‡µUvix I Ab¨vb¨ Kg©Pvix‡`i †eZb fvZv

3/ ¯’vei m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki Gi 1%

4/miKvix †_vK eve`(Gj wR Gm wc-2)

5/ GwWwc †Z miKvix my‡Î Aby`vb

6/ KvweLv/ KvweUv

7/ wU, Avi

8/AwZ `wi`ª‡`i Rb¨ Kg©m„Rb Kg©mywP

 9/Ab¨vb¨

637140/-

100000/-

50000/-

20000/-

 

 

 

60000/-

10000/-

 

10000/-

 

10000/-

30000/-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 -

   -

   -

 

 

 

 -

-

 

-

-

-

 

155700/-

 

317300/-

 

  200000/-

 1350000/-

  400000/-

1014000/-

  845000/-

 4928000/-

  200000/-

637140/-

100000/-

 50000/-

  20000/-

 

 

 

 60000/-

  10000/-

 

  10000/-

 

 10000/-

30000/-

 

155700/-

 

 317300/-

 

200000/-

1350000/-

 400000/-

1014000/-

  845000/-

4928000/-

  200000/-

 

100000/-

-

-

10000/-

 

 

 

60000/-

21000/-

 

10000/-

 

10000/-

100000/-

 

155700/-

 

242400/-

 

1,50000/-

13,00000/-

-

-

-

-50000/-

 

-

-

 

5450

 

 

 

 

13850

 

 

 

1950/-

50000/-

 

139789/-

 

299883/-

 

40000/

1023019/-

100000/-

 

 

 

159294/-

‡gvU

927340/-

9413000/-

10340340/-

2209600/-

183386723/98

 BDwbqb cwil‡`i evwl©K ev‡RU

 

BDwct 02 bs †mvbvivq         Dc‡Rjvt my›`iMÄ,              ‡Rjvt MvBevÜv          A_© eQi -2013-2014

 

e¨‡qi weeib

ciewZ© A_©eQ‡ii ev‡RU UvKv 2013-2014

PjwZ eQ‡ii ev‡RU 2012-2013

cye©eZx eQ‡ii cªK…Z Avq

2011-2012

wbR¯^ Znwej

Ab¨vb¨ Znwej

‡gvU

ms¯’vcb e¨q

 

 

 

 

 

1/ BDwc †Pqvig¨vb Im`m¨/m`m¨vi mb¥vbx

    174300/-

155700/-

     330000/-

252000/-

1,39789/-

2/BDwc mwPe IAb¨vb¨ Kg©Pvwi M‡bi †eZb fvZv

       -

470800/-

     470800/-

370800/-

4,59177/-

3/U¨v· Av`vq e¨q

     147428/-

     

     147428/-

20000/-

 

4/wcÖw›Us I †ókbvix

    20000/-

     -

     20000/-

20000/-

  3758/-

5 we`¨yr wej

    10000/-

     -

     10000/-

-

  2650/-

6/Rvjvbx LiP

      6000/-

       -

       6000/-

10000/-

  3660/-

7/ Awdm iÿbv‡eÿb

     40000/-

     50000/-

       90000/-

 

 

8/ Ab¨vb¨

      40000/-

     -

       40000/-

35000/-

  11282/-

Dbœqb g~jK e¨q (GjwR Gm wc -2 mn)

 

 

 

 

1300000/-

1023019/-

1/ K…wl

      50000/-

    200000/-

   250000/-

 

 

2/ ¯^v¯’¨ I cq- wb¯‹vkb

     150000/-

    400000/-

     550000/-

 

139000/-

3/ iv¯Ív wbg©vb I †givgZ

     100000/-                

   1614000/-

   1714000/-

 

 

4/ M„n wbg©vb I ‡givgZ

       -

    345000/-

    345000/-

 

 

5/ wkÿv Kg©m~wP

      45000/-

    300000/-

     345000/-

 

 

6/ †mP I Lvj

         -

     200000/-

     200000/-

 

 

7/ AwZ `wi`ª‡`i Rb¨ Kg©m„Rb Kg©m~wP

        -

   4928000/-

   4928000/-

 

 

8/ Ab¨vb¨

     139712/-

     740000/-

     879712/-

   195000/-

50.000/-

  †gvU -

    9.22440/-

   9403500/-

  10325940/-

 2206420/-

1832335/-

DØ„Ë Znwej

      4900/-

         9500/-

      14400/-

      3200/-

  1532/98

me©‡gvU

     927340/-

     9413000/-

   10340340/-

   2209600/-

1833867/98

 

jvt my›`iMÄ      ,‡Rjv t MvBevÜv  A_© eQi -2013-2014

 

Av‡qi weeiY

ciewZ© A_©eQ‡ii ev‡RU UvKv 2013-2014

PjwZ eQ‡ii ev‡RU 2012-2013

cye©eZx eQ‡ii cªK…Z Avq

wbR¯^ Znwej

Ab¨vb¨ Znwej

‡gvU

cÖvw¤¢K †Ri

       nv‡Z bM`-

       e¨vs‡K Rgv-

 

200/-

 

 

 

3000/-

 

 

 

 

 

64/-

568/98

‡gvU cÖvw¤¢K †Ri

    -

   -

3200/-

 

632/98

cÖvwß

 

 

 

 

 

1/ emZ evoxi Dci Ki

                        e‡Kqv-

2/ e¨emv †ckv I RxweKvi Dci Ki-

3/ BDwci Bmy¨K„Z jvB‡mÝ I cviwgU eve` wdm

4/ BRviv eve` cÖvwß-

                  nvUevRvi-

                  †Lvqvo-

5/ gUihvb e¨ZxZ Ab¨vb¨ hvbevn‡bi Dci wd-

6/  Rb¥ I g„Z wbeÜb

7/ Ab¨vb¨

miKvix Aby`vb

1/ BDwc †Pt m`m¨ m`m¨v mb¥vbx fvZv

2/ †m‡µUvix I Ab¨vb¨ Kg©Pvix‡`i †eZb fvZv

3/ ¯’vei m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki Gi 1%

4/miKvix †_vK eve`(Gj wR Gm wc-2)

5/ GwWwc †Z miKvix my‡Î Aby`vb

6/ KvweLv/ KvweUv

7/ wU, Avi

8/AwZ `wi`ª‡`i Rb¨ Kg©m„Rb Kg©mywP

 9/Ab¨vb¨

637140/-

100000/-

50000/-

20000/-

 

 

 

60000/-

10000/-

 

10000/-

 

10000/-

30000/-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 -

   -

   -

 

 

 

 -

-

 

-

-

-

 

155700/-

 

317300/-

 

  200000/-

 1350000/-

  400000/-

1014000/-

  845000/-

 4928000/-

  200000/-

637140/-

100000/-

 50000/-

  20000/-

 

 

 

 60000/-

  10000/-

 

  10000/-

 

 10000/-

30000/-

 

155700/-

 

 317300/-

 

200000/-

1350000/-

 400000/-

1014000/-

  845000/-

4928000/-

  200000/-

 

100000/-

-

-

10000/-

 

 

 

60000/-

21000/-

 

10000/-

 

10000/-

100000/-

 

155700/-

 

242400/-

 

1,50000/-

13,00000/-

-

-

-

-50000/-

 

-

-

 

5450

 

 

 

 

13850

 

 

 

1950/-

50000/-

 

139789/-

 

299883/-

 

40000/

1023019/-

100000/-

 

 

 

159294/-

‡gvU

927340/-

9413000/-

10340340/-

2209600/-

183386723/98

 BDwbqb cwil‡`i evwl©K ev‡RU

 

BDwct 02 bs †mvbvivq         Dc‡Rjvt my›`iMÄ,              ‡Rjvt MvBevÜv          A_© eQi -2013-2014

 

e¨‡qi weeib

ciewZ© A_©eQ‡ii ev‡RU UvKv 2013-2014

PjwZ eQ‡ii ev‡RU 2012-2013

cye©eZx eQ‡ii cªK…Z Avq

2011-2012

wbR¯^ Znwej

Ab¨vb¨ Znwej

‡gvU

ms¯’vcb e¨q

 

 

 

 

 

1/ BDwc †Pqvig¨vb Im`m¨/m`m¨vi mb¥vbx

    174300/-

155700/-

     330000/-

252000/-

1,39789/-

2/BDwc mwPe IAb¨vb¨ Kg©Pvwi M‡bi †eZb fvZv

       -

470800/-

     470800/-

370800/-

4,59177/-

3/U¨v· Av`vq e¨q

     147428/-

     

     147428/-

20000/-

 

4/wcÖw›Us I †ókbvix

    20000/-

     -

     20000/-

20000/-

  3758/-

5 we`¨yr wej

    10000/-

     -

     10000/-

-

  2650/-

6/Rvjvbx LiP

      6000/-

       -

       6000/-

10000/-

  3660/-

7/ Awdm iÿbv‡eÿb

     40000/-

     50000/-

       90000/-

 

 

8/ Ab¨vb¨

      40000/-

     -

       40000/-

35000/-

  11282/-

Dbœqb g~jK e¨q (GjwR Gm wc -2 mn)

 

 

 

 

1300000/-

1023019/-

1/ K…wl

      50000/-

    200000/-

   250000/-

 

 

2/ ¯^v¯’¨ I cq- wb¯‹vkb

     150000/-

    400000/-

     550000/-

 

139000/-

3/ iv¯Ív wbg©vb I †givgZ

     100000/-                

   1614000/-

   1714000/-

 

 

4/ M„n wbg©vb I ‡givgZ

       -

    345000/-

    345000/-

 

 

5/ wkÿv Kg©m~wP

      45000/-

    300000/-

     345000/-

 

 

6/ †mP I Lvj

         -

     200000/-

     200000/-

 

 

7/ AwZ `wi`ª‡`i Rb¨ Kg©m„Rb Kg©m~wP

        -

   4928000/-

   4928000/-

 

 

8/ Ab¨vb¨

     139712/-

     740000/-

     879712/-

   195000/-

50.000/-

  †gvU -

    9.22440/-

   9403500/-

  10325940/-

 2206420/-

1832335/-

DØ„Ë Znwej

      4900/-

         9500/-

      14400/-

      3200/-

  1532/98

me©‡gvU

     927340/-

     9413000/-

   10340340/-

   2209600/-

1833867/98

 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    Share with :

Facebook Twitter